Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kamuda Görev Yapan Hekimler İçin Tam Gün Yasasına ilişkin Dilekçe Örneği
24-07-2010, 07:21 PM
Yorum: #1
Kamuda Görev Yapan Hekimler İçin Tam Gün Yasasına ilişkin Dilekçe Örneği
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
……………İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE
………………………….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE
KONU: …….. Devlet Hastanesinde/Toplum Sağlığı Merkezinde/…, Hekimlik/Uzman Hekimlik/Diş Hekimliği görevime tam zamanlı olarak devam etme talebim hk TARİH:../../2010

Halen …………..Devlet Hastanesinde, ……… Sicil Numarası ve Hekim/Uzman Hekim/Diş Hekimi unvanı ile Mesai saatlerine uygun şekilde tam zamanlı olarak görev yapmaktayım. Kamu görevimin dışında ve mesai saatlerimin bitiminden sonra mesai saatleri haricinde işyeri hekimliği görevinde/özel muayenehanemde /özel hastanede/özel sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı olarak çalışmaktayım/çalışmak istiyorum.

11/4/1928 günlü ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun yayınlandığı 1928 yılından bu yana hekimler 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 5. Maddesinde kendilerine verilmiş olan yetki ile hekimlik mesleğini serbest olarak icra etmektedir. 1965 yılında yayınlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda da memurların kamu görevi dışında bütün gelir getirici faaliyetleri yasaklanmamıştır. Sadece 657 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince tacir, esnaf veya ticari mümessil olmalarını gerektiren faaliyetler yasaklanmıştır. 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile “Hekimlik Mesleğinin ticari faaliyet olmadığının” belirtilmesi ve şimdiye kadar da bu konuda bunun aksini tanımlayan her hangi bir kanun çıkarılmaması nedeni ile de 1928 yılından bu yana yasa ile yasaklanan zamanlar ve durumlar haricinde kamuda görevli hekimler kamu görevleri dışında hekimlik mesleğini serbest olarak icra etmektedir.
2368 sayılı Kanun’un 3. maddesinde kamuda çalışan hekimlerin genel olarak kamu dışında çalışmaları, hekimlik mesleğini icra etmeleri yasaklanmıştır. Aynı Kanunun 4. maddesinde ise belli koşullar altında bu yasağın kaldırılacağı ve serbest çalışmaya izin verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 2368 sayılı Kanun ile haftalık çalışma süresi de diğer çalışanlardan farklı olarak sağlık çalışanları için 45 saat olarak belirlenmiştir.

21.1.2010 günlü, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. Maddesi ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası;
“Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:
a) Kamu kurum ve kuruluşları.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.
c) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası. “ şeklinde değiştirilmiştir.
Bu şekilde; “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları zorunlu kılınmış, başka kuruluşlarda çalışmaları yasaklanmıştır.

21.1.2010 günlü, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından 2010/29 Esas sayılı dosyada 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla karara bağlanmıştır.
21.1.2010 günlü, 5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen; İkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi de Anayasa Mahkemesi tarafından 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla Anayasa’ya aykırı bulunup iptal edilmiş ve 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi, 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 9/2 OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.
Böylece; “ … bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresi, 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı kararla iptal edildiğinden, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları zorunluluğu ve başka kuruluşlarda çalışmalarının ya da mesleklerini serbest olarak icra etmelerinin yasaklanması da ortadan kalkmıştır.

5947 sayılı Yasanın 19/a bendi ile 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacak olan 2368 sayılı Yasa’nın yürürlükten kaldırılması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerin mesai sonrası mesleklerini serbest olarak icra etmelerini yasaklayan hüküm ile 45 saatlik haftalık çalışması süresi de ortadan kalkmış olacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından konu ile ilgili olarak yapılan basın açıklamasında;
“*Üniversite Öğretim üyeleri sekiz saatlik mesai saatlerinin bitiminde özel çalışabileceklerdir. Bu uygulama 30 Ocak 2011 tarihinde başlayacaktır.
*Kanunun 7. Maddesi ile ilgili verilen iptal kararı ise hekimlerimizin özel sağlık kuruluşları arasında herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın çalışabilecekleri sonucunu ortaya koymuştur.
*Anayasa Mahkemesinin Kararına ve Kanuna göre öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açması veya özel sağlık kuruluşlarında çalışması mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacaktır. “ denilmiş, ancak basın açıklaması daha sonra internet sitesinde;
“…….kamuda çalışan hekimlerimizin, mesai sonrasında serbest çalışmasına izin veren 2368 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış olduğundan ve 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinin üçüncü fıkrasında da, kamu görevlilerinin aynı zamanda mesleğini serbest olarak icra edemeyeceklerine ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmediğinden, bu hekimlerimizin 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren muayenehane açabilmesi veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi mümkün bulunmamaktadır….” Şeklinde değiştirilmiştir.

Buna karşın T.C. Danıştay Beşinci Dairesi’nin 21.07.2010 günlü, 2010/4406 Esas Numaralı kararında;
“…Bu hükmün iptal edilmesinin doğal sonucu olarak, kamuda görev yapan bir doktor, 12. Maddenin 2. Fıkrasının (b) ve © bentlerine dahil birimlerde de çalışabilecek; bu kapsamda, kamuda tam gün esasına göre istihdam edilirken, sekiz saatlik çalışma bittikten sonra özel muayenehane açabileceklerdir.

Her ne kadar 2368 sayılı Yasa, 5947 sayılı Yasa’nın 19. Maddesi ile 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ise de; mülga 2368 sayılı Yasa’nın 4. Maddesinde, “….özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar” dan söz edildiği; doktorların çeşitli zam ve tazminatlardan yararlandırılmaması kaydıyla istekleri halinde çalışma saatleri dışında serbest olarak çalışmalarına olanak tanındığı; 2368 sayılı yasa kaldırılırken, kamuda ya da özelde çalışma seçenekleri arasında tercih yapma zorunluluğu getiren 5947 sayılı yasanın 7. Maddesinin bu düzenlemenin yerini aldığı; 5847 sayılı Yasa’nın 7. Maddesiyle getirilen tercih zorunluluğunun Anayasa Mahkemesi Kararıyla iptal edildiği göz önüne alındığında, 2368 sayılı Yasa’nın kaldırılmış olmasının, kamuda görevli doktorların muayenehane açmalarının yasal dayanağının ortadan kaldırılması biçiminde yorumlanamayacağı; Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra gerek üniversite öğretim elemanları, gerekse diğer kamu kurumlarında görev yapan doktorların özel muayenehane açma konusunda aynı hukuki düzenlemelere tabi bulundukları kuşkusuzdur.
Bu durumda 5947 sayılı Yasa’nın 7.maddesinde yer alan “….bentlerden yalnızca birindeki…” ibaresinin Anayasa Mahkemesi’nce iptaliyle, kamu görevlisi doktorların, sekiz saatlik çalışma süreleri sona erdikten sonra, özel muayenehanede çalışmalarına engel oluşturan yasa hükmünün ortadan kaldırılmış olması; 1980 yılına kadarki yasal düzenlemelerin aksine, kamu görevlisi doktorların aynı zamanda serbest olarak da çalışmalarını yasaklayan bir yasa hükmünün artık bulunmaması; üniversite öğretim elemanı doktorların mesleklerini açıkça yasaklayan 5947 sayılı Yasa’nın 3. Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi; kamuda görev yapan doktorların özel muayenehane açma konusunda üniversite öğretim elemanlarıyla aynı mevzuata-1219 sayılı Yasa’nın 5. ve 12. Maddelerine – tabi olması; bu faaliyetlerin 657 sayılı Yasa’nın 28. Maddesinde yer alan ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetler kapsamında değerlendirilmemesi karşısında; 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığının ilan edilmesinde, 5947 sayılı Yasa hükümlerine, Anayasa Mahkemesi kararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Denilmektedir.

Anayasa`nın 10. Maddesi (Kanun önünde Eşitlik) gereğince;
*Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
*Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
*Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Sonuç olarak;
Anayasa’nın 10. Maddesi ve T.C. Danıştay Beşinci Dairesi’nin 21.07.2010 günlü, 2010/4406 Esas Numaralı kararı ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 2368 sayılı kanunun ve 16.7.2010 günlü, E. 2010/29, K. 2010/90 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararının ilgili maddeleri gereğince; …….. Devlet Hastanesi/Toplum Sağlığı Merkezi/…, Hekimi/Uzman Hekimi/Diş Hekimi olarak Üniversite Öğretim üyeleri gibi sekiz saatlik mesai saatlerimin bitiminde işyeri hekimliği görevinde/özel muayenehanemde /özel hastanede/özel sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı olarak çalışma ve sağlık hizmeti verme hakkım bulunmaktadır.

Bu nedenlerle;
Her türlü hukuksal hakkım saklı kalmak ve Üniversite Öğretim üyeleri gibi sekiz saatlik mesai saatlerimin bitiminde işyeri hekimliği görevinde/özel muayenehanemde /özel hastanede/özel sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı olarak çalışma ve sağlık hizmeti vermek üzere …….. Devlet Hastanesinde/Toplum Sağlığı Merkezinde/…, Hekimlik/Uzman Hekimlik/Diş Hekimliği görevime tam zamanlı olarak devam etme talebimi bilgilerinize saygı ile arz ederim.

ADRES: AD - SOYAD – İMZA
Alıntı ile Cevapla
Yeni Yorum Gönder 


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Özel Reklam alanı:
ISP Özel Güvenlik şirketi

hukukhukuk aramaYasam ve Insanlar

Hukuk Sitesi PORTAL